برنامه امتحانات ششم

امتحانات طرح جامع داوطلبین آزاد در محل اداره آموزش و پرورش بشرویه برگزار خواهد شد.